Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

ठेगाना : भरतपुर

फोन नं : 056-520105, 056-521944

फ्याक्स : 056-520747

इमेल : daochitwan@moha.gov.np, daochitwan1@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु