Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

इन्द्रकला सुवेदी


इन्द्रकला सुवेदी


इन्द्रकला सुवेदी
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9841531178
बहाल मिति २०७६ बैशाख २३