Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रविराज रेग्मी


रविराज रेग्मी


रविराज रेग्मी
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल rabirajregmi.np@gmail.com
सम्पर्क 9855047430
बहाल मिति N/A