Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालयको घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण


क्र.सं.

कार्यालयको नाम

घरजग्गाको किसिम

प्राप्त हुंदाको मिति

जग्गाधनीको नाम

प्रमाण पत्र नं.

स्थान

क्षेत्रफल

ईकाई

कैफियत

मिति

मूल्य

घरले चर्चेको

जग्गाको कुल क्षे.

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन

 

२०३८/११/८

 

 

 

भरतपुर-१०

११६२७० व.फि.

३-७-३१/४

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस