Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय 

शीर्षक डाउनलाेड

मिति २०७५/०१/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय ।

Download
मिति २०७५/०१/२३ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०२/०६ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०३/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०५/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०६/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०६/२५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Dwonload
मिति २०७५/०७/०९ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०८/०६ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/०९/०८ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/१०/०४ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/११/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७५/१२/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७६/०१/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download
मिति २०७६/०२/०५ मा बसेकाे कार्यालय प्रमुख बैठककाे निर्णय । Download