Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र 2075-07-05

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन

नागरिक वडापत्र

 

 

सि.नं.

 

सेवा सुविधाको
विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी,
शाखा/इकाई

गुनासो सुन्ने
अधिकारी

समय

शुल्क

नागरिकता

१.१

बंशजको नाताले
नेपाली नागरिकताको
प्रमाण-पत्र

• अनुसूची १ फारममा स्थानीय तहको सिफारिश
• बाबुको ना.प्र.प., सो नभए आमा, दाजु वा बंशज खुल्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प.
फोटोकपी । सो पनि नभए बंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत ।

• विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको बंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत
• जन्म मिति खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र ।

• बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा बसाईसराई प्रमाण पत्र र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र वा विद्युत, खानेपानी महसुल रसीद ।
• फोटो २ प्रति (प्रष्ट दुबै कान देखिएको निधार नढाकेको)

प्रमाण पुगेको
खण्डमा सोही
दिन

रु. १०।- को
टिकट

सम्बन्धित फाँटको
फाँट प्रमुख

प्र.जि.अ./
स.प्र.जि.अ.

१.२

बैबाहिक अंगिकृत
नागरिकता

• अनुसूची ३ फारममा स्थानीय तहको सिफारिश
• पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्रमाण पत्र
• विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।

• बाबु आमाको ना.प्र.प./आधार पत्र/रासन कार्ड
• पतिको सनाखत, पति नभए एकाघरका सासु, ससुरा, जेठाजु, देवरको सनाखत ।

• फोटो ३ प्रति

निवेदन दर्ता
गरेको भोलिपल्ट

" "

" "

" "

१.३

अंगीकृत सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता

• स्थानीय निकायको सिफारिस सहित अनुसूची-7 बमोजिमको ढाँचामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

• बाबु वा आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न लगाई सनाखत गराउन
पर्दछ ।

• बाबु वा आमासंग निवेदकको नाता प्रमाणित पत्र संलग्न हुनु पर्छ ।

• नेपालमा बसोबास गरिरहेको व्यहोरा खुल्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको किटानी  सिफारिस संलग्न गराउनु पर्छ ।

• निवेदकको जन्ममिति र जन्म स्थान खुल्ने गरी गाउँपालिका, नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्छ ।

• नेपालमा अध्ययन गरेको भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

• नेपालमा स्थायी बसोबास गरी काम गरेको भए सोको प्रमाण ।

मतदाता नामावलीमा नाम भएको भए वा मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गरेको भए सोको
प्रमाण ।

       

१.४

कर्मचारी परिवारको
नाताले ना.प्र.प. लिँदा
(सरकारी, संस्थान, र
सामुदायिक विद्यालय)

• कर्मचारी भएको प्रमाण

• स्थानीय तहको सिफारिश सहितको अनुसूची फारम
• सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र

• फोटो २ प्रति

• पिता वा पतिको ना.प्र.प. सहित सनाखत

सोही दिन

" "

" "

" "

१.५

नेपाली नागरिकताको
प्रतिलिपि

• तोकिएको ढाँचामा स्थानीय तहको सिफारिश
• ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण
• बसाई सरी आएको भए बसाई सराई/लाल पुर्जा वा बिजुली, पानीको बिल

• अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा सोको अभिलेख

" "

रु. १३।- को
टिकट

" "

" "

राहदानी

२.१

कार्यालयबाट लिनेको
हकमा

• फोटो सहितको  विवरण भरेको आवेदन फारम २ प्रति

•  सक्कल ना.प्र.प. र सोको फोटोकपी १ प्रति
• नावालकको हकमा नावालक परिचय पत्र सक्कल र सोको १ प्रति फोटोकपी समेत

 

प्रमाण पेश गरेको
२५ दिन

रु. ५,०००।-
(१० वर्ष भन्दा कम उमेरको नाबालकको हकमा रु.२,५००/-, राहदानी हराएको,
च्यातिएको,
केरमेट भएको,
वा भिजेकाको
हकमा
रु. १०,०००।-)

" "

" "

२.२

राहदानी विभागबाट
द्रुत सेवा लिनेको हकमा

• फोटो टाँस सहित २ प्रति आवेदन फारम
• २ प्रति ना.प्र.प. को छायाँप्रति (राहदानी हराएको, च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेकाको हकमा लागू हुने छैन । द्रुत सेवाको लागि केन्द्रीय राहदानी विभागमा निवेदक स्वयं जानु पर्ने छ ।)

सोही दिन

 

 

 

नावालक परिचय पत्र

• निवेदन

• स्थानीय तहको फोटो प्रमाणित सहित सिफारिश
• पिता/आमाको ना.प्र.प.

• जन्मदर्ता प्रमाण पत्र (विदेशमा जन्म भएको भए सोको सक्कलै प्रमाण)

• विदेशमा जन्म भएको भए बाबु आमाको राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट, Birth Certificate
• एस.एल.सी. वा कक्षा १० उत्तिर्ण भएकोमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
• फोटो ३ प्रति

• विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

• नाता प्रमाणित

" "

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

शैक्षिक योग्यताको
प्रमाणपत्रमा नाम, थर,
उमेर आदि सच्याउन

• निवेदन

• शैक्षिक संस्था/स्थानीय तहको फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिश
• एस्.एल्.सी. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र र ना.प्र.प.

• शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पाएको मितिले ६ महिना भित्रै निवेदन दिनुपर्ने

• फोटो २ प्रति

" "

" "

" "

" "

संस्था दर्ता सम्बन्धी

• ३ प्रति विधान (शुद्धसँग टाइप र कार्यसमितिको सहिछाप हुनुपर्ने)

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन-१

• संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको निर्णयको फोटोकपी

• स्थानीय तहको सिफारिश

• तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. प्रतिलिपि जसमा सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक छ भनी सही छाप गर्ने र १/१ प्रति फोटो सहितको व्यक्तिगत विवरण फाराम

• प्रहरी प्रतिवेदन

" "

रु. १,०००।-

" "

" "

संस्था नवीकरण

• निवेदन

• कर क्लियरेन्स पत्र

• लेखापरीक्षकको प्र.प. सक्कल

• स्थानीय तहको सिफारिस

• लेखा परीक्षण र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

• संस्था दर्ता सक्कल प्रमाण पत्र

• कार्यसमितिद्बारा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन भएको निर्णय

प्रक्रिया पुगेपछि

नियमावलीमा
तोकिए बमोजिम

" "

" "

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन र ४ प्रति फोटो
• प्रकाशक कुनै संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय फोटोकपीहरु र संचालकहरुको ना.प्र.प. को फोटोकपी

• सम्पादकको ना.प्र.प. को फोटोकपी

• सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस्.एल्.सी. देखि स्नाताकसम्मको) मार्कसीट, चारित्रिक प्र.प. र प्रोभिज्नल सर्टिफिकेटका फोटोकपीहरु वा एस्.एल्.सी. उत्तिर्ण गरी पत्रकारीतामा १० वर्ष कार्य गरेको, सूचना विभागको प्रमाण पत्र समेतका प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरु

• सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्त गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मञ्जुरीनामा कागज

• स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न दिएको सिफारिश
•छापाखानाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिएको स्वीकृति

• छापाखानाले कर तिरेको प्रमाणित

• प्रहरी प्रतिवेदन

प्रमाण पुगेपछी
सोही दिन

दैनिक पत्रिका
रु. १,०००।-,
अर्धसाप्ताहिक
पत्रिका रु. ७००।-,
साप्ताहिक पत्रिका
रु. ५००।-, पाक्षिक
पत्रिका रु. ३००।-
तथा मासिक र
अन्य पत्रिका
रु. २००।-

" "

" "

छापाखाना संचालन
सम्बन्धी

• छापाखाना दर्ता प्रमाण

• निवेदन, संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, निर्णय र संचालकको ना.प्र.प. प्रतिलिपि

• कर सम्बन्धी प्रमाण

• छापाखाना संचालन गर्ने घर जग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको घर भएमा मञ्जुरीनामा

•छापाखाना उपकरणहरु खरिद गरेको वा नामसारो भई आएमा सो समेतको सम्पूर्ण प्रमाणहरु
• ५ प्रति फोटोहरु

प्रमाण पुगेको
भोलिपल्ट

रु. १,०००।-

" "

" "

एउटै भएको व्यक्ति
प्रमाणित

• निवेदन पत्र र ना.प्र.प.

• विवरण फरक पर्न गएको प्रमाण कागज
• स्थानीय तहको सिफारिश (फोटो टाँस गरेको)
• फोटो २ प्रति

• आवश्यकतानुसार प्रहरी प्रतिवेदन

सोही दिन

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

१०

पारिवारिक पेन्शन
केश प्रमाणित

• निवेदन

• पेन्शनर र पत्नीबीच नाता प्रमाणित

• पारिवारिक विवरण सहित फोटो प्रमाणित गरिएको स्थानीय तहको सिफारिश पत्र

• जो जसको पारिवारिक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने हो सबैको ना.प्र.प. फोटोकपी

• पति मृत्यु भैसकेकोमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र
• पेन्शन पट्टा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अन्य प्रमाण
• सपथ पत्र तथा फोटो २/२ प्रति

• आवश्यकतानुसार प्रहरी प्रतिवेदन

" "

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

११

रहल पहल पाउने
सिफारिश

• निवेदन

• शेषपछि पाउने हकदार भएको प्रमाणित कागजात सहितको स्थानीय तहको किटानी सिफारिश
• धेरै जना हकदार भई सबै उपस्थित हुन नसकेकोमा मञ्जुरीनामा

• मृतक/पेन्शनर र निवेदकबीच नाता प्रमाणित
• मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
• निवेदकको ना.प्र.प. को फोटोकपी र पेन्शन पट्टाको फोटोकपी

" "

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

१२

हातहतियार इजाजत

• ना.प्र. फोटोकपी र निवेदन

• स्थानीय तहको सिफारिश

• प्रहरी प्रतिवेदन

• चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाण पत्र

प्रमाण पुगेको
भोलिपल्ट

नियमावलीमा
व्यवस्था भए
अनुसार

" "

" "

१२.१

हातहतियार नामसारी

• निवेदन, ना.प्र.प. फोटोकपी, इजाजत पत्र र दुईबीचको कागजात, प्रहरी प्रतिवेदन

• तोकिएको अनुसूची १३ र १४ को फाराम

प्रमाण पुगेको
भोलिपल्ट

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

१२.२

हातहतियार नवीकरण

• सम्बन्धित व्यक्ति, निवेदन र सक्कल इजाजत पत्र

निवेदन परेकै
दिन

नियमावलीमा
व्यवस्था भए
अनुसार

" "

" "

१३

शान्ति सुरक्षाको निवेदन

• व्यहोरा खुलेको निवेदन, परिचय खुल्ने प्रमाण

सोही दिन बाट
प्रकृया आरम्भ

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

१४

जनसरोकारका गुनासो
वा ठाडो उजुरी

• व्यहोरा खुलेको निवेदन, परिचय खुल्ने प्रमाण

सोही दिन

" "

" "

" "

१५

भ्रष्टाचार, अख्तियार
दुरुपयोग सम्बन्धी
निवेदन

• व्यहोरा खुलेको निवेदन, परिचय खुल्ने प्रमाण

" "

" "

" "

" "

१६

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
राहतको लागि निवेदन

• निवेदन

• स्थानीय तहको सिफारिश

• प्रहरी प्रतिवेदन

• नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी

" "

" "

लेखापाल

" "

१७

मुद्धा

१७.१

बढीमा १ वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने मुद्धा तथा जरिवाना हुन सक्ने मुद्धाको शुरु कारवाही र किनारा

मुद्धाहरु

• हातहतियार तथा खरखजाना

• कालो बजारी

• केही सार्वजनिक अपराध

• सवारी अङ्गभङ्ग क्षतिपूर्ति

• खाद्य सम्बन्धी मुद्धा

• सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोग पत्र (प्रमाण मिसिल सहित) पेश हुनु पर्ने

 

मुद्धाको शुरु कारवाही अभियोग पत्र दर्ता भएकै दिन देखि

थुनछेक आदेश (पुर्पछमा पठाउने वा धरौटी तोक्ने आदेश) प्र.जि.अ.ज्यूबाट

सम्बन्धित फांटको फांट प्रमुख

" "

१७.१.क

सम्बन्धित मिसिलको फोटोकपी (जाहेरवाला, प्रतिवादी र कानूनी व्यवसायीले पाउने)

• नक्कल निवेदन (फाँटबाट लेखिदिने)

सोही दिन

रु. १० को टिकट र फोटोकपी प्रति पाना रु. ३ को दरले राजश्व दस्तुर

" "

" "

१७.१.ख

गुज्रेको तारेख थाम्ने (प्रतिवादीले) (बढीमा एकै पटक ३० दिन र पटक पटक गरेमा ३ पटक सम्म मात्र)

• निवेदन पत्र (फाँटबाट लेखिदिने)

" "

रु. १०।- को
टिकट

" "

" "

१७.१. ग

हाजिर भई बयान कार्य गर्ने (प्रतिवादीले)

• निवेदन पत्र (फाँटबाट लेखिदिने)

" "

" "

" "

" "

१७.२

क्रियाखर्च तथा क्षतिपूर्ति रकम मृतकको नजिकको हकदारले सवारी पक्ष तर्फबाट बुझने

• मृतकको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र

• मृतक र मृतकको नजिकको हकदारबीचको नाता प्रमाणित कागज

• मृतक र मृतकको नजिकको हकदारको नागरिकता

" "

 

" "

" "

१७.३

बिमा निकासा सम्बन्धमा पहलको लागि पत्र लेख्ने

• सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट पत्रसहितको बिमा पोलिसी कागज

" "

 

" "

" "

१७.४

यस कार्यालयमा चल्ने मुद्धाको म्याद तथा हदम्याद थप सम्बन्धी कार्य

• सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सम्बन्धित मुद्धाको म्याद तथा हदम्याद थप सम्बन्धी पत्र

" "

 

" "

" "

१७.५

नागरिकता परित्याग सम्बन्धमा

• सक्कल नागरिकता

• अनुसूची-९ बमोजिमको निवेदन

• हाल बसोबास गरेको देशको पी.आर. वा स्थायी बसोबास सम्बन्धी कागजको फोटोकपी

" "

 

" "

" "

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्दा सोको सक्कल पनि साथै लिएर आउनुपर्ने छ ।

 

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-08-08 10:50:04

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

Powered By: ProActive Developers